bud-mal
18-06-2019 - Marka i Elżbiety    
 
 
"Program szkolenia pracowników banku w zakresie zagrożeń kryminalnych"
Napady na banki w zależności od kraju Unii Europejskiej zdarzają się od 0 do 2900 rocznie we Włoszech. Polska znajduje się na dole tej skali z ilością 50-60. Napady nie są zdarzeniami wpływającymi na kondycję ekonomiczną – średnia strata 12 tys. złotych. Napad ze względu na swój charakter ryzyka narażenia zdrowia personelu i klientów powoduje, że jest istotnym problemem z punktu widzenia wizerunku i bezpieczeństwa banku.
Istotnym elementem w procesie bezpieczeństwa jest szkolenie pracowników sal operacyjnych i obsługi klienta narażonych na zagrożenie życia i zdrowia. Z punktu widzenia standardów bezpieczeństwa placówek bankowych szkolenie pracowników jest istotnym elementem co znalazło potwierdzenie we wspólnej deklaracji z 05.09.2006 r. Komendy Głównej Policji, Związku Banków Polskich i NBP.
Fluktuacja kadr związana z transformacją rynku pracy powoduje konieczność przygotowania dużej rzeszy pracowników do pracy w banku. Program wpisuje się w takie wyzwania rynku pracy w sektorze bankowym.
Praca na sali operacyjnej niesie za sobą potencjalne zagrożenie będące konsekwencją napadu. Z kodeksu pracy wynika, iż pracodawca powinien o tym poinformować pracownika. 


„Program szkolenia pracowników banku w zakresie zagrożeń kryminalnych” powstał pod patronatem Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia. Część szkoleniowa programu ilustruje i omawia stany faktyczne, zagrożenia oraz procedury bezpieczeństwa. Nowoczesna forma przekazu w postaci filmowej pozwala w krótkim czasie przekazać istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa banku elementy. Pracownicy widząc autentyczne sceny napadów prezentowane w materiale większą uwagę kładą na własne przygotowanie w tej materii. Istotnym czynnikiem składowym programu jest część testowa, która sprawdza wcześniej nabytą wiedzę w formie testu wyboru. Sprawdzenie tej wiedzy dokumentowane jest wydrukiem stosownego certyfikatu, który można włączyć do akt osobowych pracownika. Dzięki tej formie pracodawca ma pewność, że pracownik nie tylko podpisał zapoznanie się z określonymi procedurami, ale również przyswoił sobie niezbędne informacje.

Nowi pracownicy lub dotychczasowi pracownicy, którzy co pewien okres powtarzają swoją wiedzę i umiejętności mogą to zrobić samodzielnie w swoim miejscu pracy. Poświęcając 40 minut przed pracą lub po jej zakończeniu w filmowej części edukacyjnej zdobywają i utrwalają wiedzę, jednocześnie ją sprawdzają wypełniając test. Program nie angażuje menedżerów w proces szkolenia, gdyż za każdym razem program tworzy nowy, losowy zestaw pytań. Test zakończony sukcesem zostaje potwierdzony poprzez drukowany certyfikat, który posiada oznaczenie banku, w którym został zrealizowany i dane pracownika . Jeśli pracownik testu nie zaliczy w dowolnym terminie może samodzielnie ćwiczyć swoją wiedzę, aż do skutku.
Taka formuła oznacza, że nie trzeba organizować grupowych spotkań, angażować dodatkowych osób szkolących, a zarazem samo szkolenie można częściej powtarzać.
Dzięki temu program pomaga podnieść jakość świadczonych usług, poprawia ich bezpieczeństwo, ogranicza koszty związane ze szkoleniem pracowników i kontroluje stan ich wiedzy.

40 minut programu szkoleniowego podzielono na dwie części - edukacyjną i testową.
Część edukacyjna omawia zagadnienia z następujących działów:
- metody działania sprawców
- niebezpieczne przedmioty używane przez bandytów
- rodzaje zabezpieczeń ograniczających ryzyko napadu
- procedury bezpieczeństwa związane z otwieraniem i zamykaniem obiektu bankowego
- przygotowanie miejsca pracy pod kątem prewencyjnym
- zachowanie się w trakcie napadu
- zachowanie się po napadzie
Część testowa sprawdza wiedzę pracowników z zagadnień, które wcześniej zostały omówione w części edukacyjnej. Po zdaniu testu można wydrukować certyfikat i dołączyć do akt osobowych osoby szkolonej. 

Program udostępniany w postaci licencji - dla przeszkolenia określonej liczby pracowników. Możliwość dostępu poprzez platformę e-learningową oraz dostosowania do indywidualnych potrzeb zamawiającego.
 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Konferencje  Członkowie IBG  Raport napady na banki w 2009 r  Raport napady na banki lipiec 2009  Raport sytuacja gospodarcza sierpień 2009  Raport sytuacja gospodarcza luty 2009  IBG w mediach  Bank i zagrożenia kryminalne  Ochrona przewożonych pieniędzy  Ochrona osób   Odroczona płatność  Kontakt